Ascultaţi acestea, toate neamurile, auziţi toţi cei ce doriţi să intraţi în Împărăţia Cerurilor!

in spirituality by

 Ascultaţi acestea, toate neamurile, auziţi toţi cei ce doriţi să intraţi în Împărăţia Cerurilor!

Rugaţi-vă cu osârdie pururea Fecioarei Maria, purtaţi în inimă preasfântul ei nume şi veţi dobândi o viaţă şi o bucurie nesfârşită,
Căci ea duce rugăciunile noastre către Fiul ei şi Dumnezeu,
Şi ea singură pururea se roagă la Altarul Lui, pentru noi toţi.


Ea este apărătoarea dăruită neamului omenesc.
Ea este singura noastră Mamă adevărată, care întru toate ne ajută!
Slavă ţie, preamilostivă Maică a lui Dumnezeu, care eşti cinstită şi închinată de toate neamurile creştineşti.

Rugaciune:

O, preamilostivă Doamnă, Stăpână şi Maică pururea Fecioară, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ia aminte la smerita mea rugăciune şi ascultă acum glasul meu, al celui ce stau zdrobit în faţa Preacuratei tale Icoane. Ştiu, o, Maică a Făcătorului meu, că tu eşti stătătoare înainte a creştinilor, care nu ne dai de ruşine şi eşti mijlocitoare nemincinoasă către Făcătorul nostru. Ştiu şi aceasta, că fărădelegile mele au trecut peste capul meu şi ca o povară grea atârnă peste mine.

Şi acum nu mai sunt vrednic să văd frumuseţea ta cea cerească, nici să privesc spre Altarul slavei Fiului tău şi Dumnezeului nostru, ci sunt vrednic de chinuri şi de veşnica osândă. Drept aceea, la tine cad, pe tine te rog cu umilinţă, fă rugăciune de Mamă către Fiul tău, ca să nu se lepede de noi, păcătoşii, de la Faţa Sa, ci ca un milostiv să ne ierte greşelile noastre, cele de voie şi cele fără de voie îndreptându-ne pe calea mântuirii şi întărindu-ne de sus cu puterea Sa, spre împlinirea sfintelor Sale porunci! Să ne păzească de ispitele lumii, de poftele cele păcătoase, de cursele diavolilor şi de năvălirile vrăjmaşilor văzuţi!

Ca să binecuvânteze lucrurile mâinilor noastre, dând fiecărui oraş, fiecărei ţări, belşug de bunătăţi pământeşti, şi păstrându-ne sănătatea, să ne întocmească zile bune şi netulburate, să îngrădească Sfânta Sa Biserică cu pace, iar pe cea despărţită să o unească cu ea, căci bun este Domnul, îndelung răbdător şi mult milostiv, de toată făptura slăvit, cu Tatăl şi cu Sfântul Duh, în vecii vecilor. Amin!