Bunul Dumnezeu, grăieşte Fecioarei Maria prin Arhanghelul Gavriil

in religie by

Bunul Dumnezeu, grăieşte Fecioarei Maria prin Arhanghelul Gavriil, vestind: „Bucură-te, cea plină de daruri, Domnul este cu tine!”
Prin tine, ceea ce eşti îmbucurată, mântuirea lumii se vesteşte şi omul căzut se reînnoieşte.
Cel Preaînalt a dorit frumuseţea şi bunătatea ta!
Palatul tău lăuntric este înfrumuseţat, Fiica Sionului,
Şi te-ai învrednicit să te pregăteşti întru întâmpinarea Dumnezeului tău,
Să împărăţeşti cu El, cu preaslăvire, în ceruri.
Ajută-ne şi nouă să ajungem la veşnica făgăduinţă!


Miluieşte-mă, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, care te numeşti Maica milostivirii
Şi după mulţimea îndurărilor tale, ajută-mă să mă curăţ, prin pocăinţă, de fărădelegile mele!
Revarsă darul tău peste mine şi nu lua de la mine bunătăţile tale,
Căci îmi mărturisesc fărădelegile mele şi mă văd vinovat în faţa ta!
O, Stăpână! Împacă-mă cu binecuvântatul Rod al pântecelui tău, şi-i dă sufletului meu, bucuria mântuirii Sale!…

Rugaciune:

O, preamilostivă Doamnă, Stăpână şi Maică pururea Fecioară, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ia aminte la smerita mea rugăciune şi ascultă acum glasul meu, al celui ce stau zdrobit în faţa Preacuratei tale Icoane. Ştiu, o, Maică a Făcătorului meu, că tu eşti stătătoare înainte a creştinilor, care nu ne dai de ruşine şi eşti mijlocitoare nemincinoasă către Făcătorul nostru. Ştiu şi aceasta, că fărădelegile mele au trecut peste capul meu şi ca o povară grea atârnă peste mine. Şi acum nu mai sunt vrednic să văd frumuseţea ta cea cerească, nici să privesc spre Altarul slavei Fiului tău şi Dumnezeului nostru, ci sunt vrednic de chinuri şi de veşnica osândă. Drept aceea, la tine cad, pe tine te rog cu umilinţă, fă rugăciune de Mamă către Fiul tău, ca să nu se lepede de noi, păcătoşii, de la Faţa Sa, ci ca un milostiv să ne ierte greşelile noastre, cele de voie şi cele fără de voie îndreptându-ne pe calea mântuirii şi întărindu-ne de sus cu puterea Sa, spre împlinirea sfintelor Sale porunci! Să ne păzească de ispitele lumii, de poftele cele păcătoase, de cursele diavolilor şi de năvălirile vrăjmaşilor văzuţi! Ca să binecuvânteze lucrurile mâinilor noastre, dând fiecărui oraş, fiecărei ţări, belşug de bunătăţi pământeşti, şi păstrându-ne sănătatea, să ne întocmească zile bune şi netulburate, să îngrădească Sfânta Sa Biserică cu pace, iar pe cea despărţită să o unească cu ea, căci bun este Domnul, îndelung răbdător şi mult milostiv, de toată făptura slăvit, cu Tatăl şi cu Sfântul Duh, în vecii vecilor. Amin!