Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Clement

Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Clement, Episcopul Ancirei,23 ianuarie

in religie by

Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Clement, Episcopul Ancirei, glasul al 4-lea:

Viţă de cuvioşie şi stâlpare de luptă grea, floare preasfinţită şi rod de Dumnezeu dăruit, de-a pururi înfloritor ai fost dat credincioşilor, preasfinţite. Ci, ca cel ce eşti cu mucenicii împreună luptător şi cu ierarhii împreună locuitor, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 6-lea. Irmos: Ca pe uscat umblând Israel…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Cetele cele dintru înălţime, ca un preot şi ca un mucenic preamărit, stând înaintea lui Hristos, cu dinadinsul roagă-L să dobândim strălucirea ta, noi, cei ce te lăudăm pe tine.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îndelungate lupte pe pământ purtând, cuvioase, te-ai învrednicit a lua cununa Împărăţiei Cerului şi viaţa cea veşnică şi nestricăcioasă.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Izbăvit fiind cu pătimirea Celui fără de patimă, prin pătimire te-ai sârguit a alerga către Dânsul, făcându-te următor Patimilor Lui, purtătorule de Dumnezeu, înpreună locuitorule cu îngerii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Împodobită fiind cu frumuseţea faptelor bune, Maica lui Dumnezeu Preacurată, pe Dumnezeu, Virtutea cea Adevărată, L-ai zămislit nouă, pe Cel Ce izvorăşte izvorul bunătăţilor.

Cântarea a 3-a. Irmos: Nu este Sfânt precum Tu…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te mlădiţă Viţei Celei purtătoare de viaţă, roade frumoase ai adus şi pe acestea împodobindu-le cu muceniceşti străluciri le-ai hărăzit Mântuitorului tuturor.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Apostolului Pavel te-ai arătat următor, mergând, preafericite, în toată lumea, cu botezul cel de Dumnezeu lucrat şi sfinţind-o cu stropirea sângelui mărturisirii tale.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Nu este nimeni fără prihană ca tine, Preacurată Născătoare de Dumnezeu; că numai tu ai născut, mai presus de cuvânt, pe Cel din veac, pe Dumnezeu Cel Adevărat şi Făcătorul tuturor, pe Dumnezeu Cuvântul.

Cântarea a 4-a. Irmos: Hristos este Puterea mea…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înconjurând tot pământul ai întins pretutindeni mlădiţa luptelor muceniceşti, picurând bucurie şi dulceaţă cu bună mireasmă, purtătorule de biruinţă, preafericite.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Privind în grădina nevoinţelor tale fericite, culegem florile suferinţelor tale şi ne veselim simţirile cu mulţimea minunilor, preamărite.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiu al zilei şi al Luminii Celei Neînserate ai ajuns, minunate, fiind luminat neîncetat cu Lu­mina Cea în Trei Luminători şi cu strălucirea propovăduirii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Marie, Preacurată, Ceea ce ai fost Vas Încăpător al Curăţiei Sălăşluirii Dumnezeieşti, pierde ruşinea şi întinăciunea sufletului meu.

Cântarea a 5-a. Irmos: Cu Dumnezeiască Strălucirea Ta, Bunule…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Chinuri îndelungate de tot felul răbdând, preaînţeleptule, cu adevărat biruitor în multe lupte te-ai făcut. Şi acum ai moştenit desfătarea Fericirii Celei Nestricăcioase, care rămâne în veci.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având credinţa, nădejdea şi dragostea ca pe o ancoră tare, te-ai adus pe tine, ca o biserică sfinţită, Cinstitei Treimi, părinte preafericite.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Perechea cea strălucitoare, de Dumnezeu împodobită, care a purtat lupte muceniceşti, dobândind acum viaţa cea veşnică, dănţuieşte şi se bucură împreună cu îngerii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Vrând să mântuiască din stricăciune firea omenească cea stricată, Ziditorul şi Domnul sălăşluindu-se în pântecele cel curăţit de Sfântul Duh, S-a Întrupat.

Cântarea a 6-a. Irmos: Marea vieţii văzând-o…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

După Lege luptându-vă aţi primit cununi din mâna Stăpânului, împărţiri de multe feluri de daruri şi har de tămăduiri, spre a vindeca bolile credincioşilor.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Viaţa cea îndumnezeită, zbuciumul luptelor şi mulţimea chinurilor s-au făcut vouă încununare a bunei cuviinţe, cunună de bucurie şi de frumuseţe şi haină de nestricăciune.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Preacurată Stăpână, Ceea ce ai născut oamenilor pe Domnul, Ocârmuitorul, potoleşte nestatornicia patimilor mele şi cumplita tulburare şi dă linişte inimii mele.

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi…

Mlădiţă cinstită a viţei lui Hristos te-ai făcut, Prealăudate Mucenice Clement, biruitorule în multe lupte. Pentru aceasta cu cel ce împreună ai pătimit, ai strigat: Hristoase, Tu eşti Bucuria mucenicilor.

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii în Babilon…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu raza muceniciei lumea ai luminat, cântând lui Hristos întru curăţia cugetului şi a sufletului: Binecuvântat eştiDoamne, Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Preasfinţita prăznuire a faptelor tale, de Cerească Lumină strălucind, luminează pe cei ce strigă: Binecuvântat eşti Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fecioară, Maică te-ai făcut Înţelepciunii Celei Preaînţelepte, Care pe toate le cârmuieşte cu înţelepciune şi firească bunătate: Binecuvântat este Rodul pântecelui tău, Preacurată.

Cântarea a 8-a. Irmos: Pentru Legile Părinteşti…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătându-vă Luceferi preastrăluciţi pe pământ, aţi luminat tăria cinstitei Biserici, preafericiţilor; iar în ceruri cu lumina faptelor voastre veseliţi praznicul celor întâi-născuţi, strigând: pe Domnul lucrurile lăudaţi-L şi preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu veselie prăznuim acum pomenirea cea plină de bucurie a nevointelor tale; căci fiind ca fără de trup ai îndurat furtuna chinurilor şi în locul lor ai luat după vrednicie bogată răsplătire, veşnica desfătare, strigând: pe Domnul lăudaţi-L şi preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Preafericite, în locul duhului cumplitei nepăsări, te-ai îmbrăcat în veşmânt împodobit şi preastrălucit; şi chinurile le-ai schimbat, primind în locul lor petrecerea îngerească a Vieţii Celei de-a pururea, strigând: pe Domnul lucrurile lăudaţi-L şi preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cuvântul, Cel Ce este şi se înţelege împreună cu Tatăl din veci, la plinirea veacurilor Întrupându-Se din Fecioară, a îndumnezeit toată firea omenească, unind-o cu Sine, fără de amestecare, după ipostas; Aceluia strigăm: pe Domnul lăudaţi-L şi preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a. Irmos: Pe Dumnezeu a-L vedea…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu baia Botezului celui în chipul luminii şi cu ungerea preoţiei, făcându-te desăvârşit şi cu mucenicescul sânge spălându-te, întreg, fiind luminat, bucurându-te, ai alergat la Cereştile Oştiri, de Dumnezeu binecuvântatule.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce este Cununa sfinţilor mucenici, Cuvântul lui Dumnezeu, Soarele Cel Neapus al dreptăţii, a împodobit sfântul tău creştet, minunate, cu cununa darurilor. Pentru care lupte îndelungate ai răbdat, bucurându-te.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, Cel fără de început, S-a întrupat şi Fiu Fecioarei S-a făcut, cu bunăvoinţa Tatălui şi cu împreună lucrarea Duhului Celui Dumnezeiesc. Pentru aceasta a înnoit chipul meu cel stricat, ca un Atotputernic.

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat…

Cu foarfeca muceniciei fiind tăiat cu adevărat, înţelepte ierarhe, ca o vie roditoare ai făcut să crească strugurii copţi şi plini de mustul Dumnezeieştii cunoaşteri şi al luptei muceniceşti, părinte. Din care împărtăşindu-se fiecare, cu cucernicie îşi îndulceşte simţurile sufletului.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat…

Ajutătoarea Nebiruită a celor întristaţi şi Solitoare Nemijlocită a celor fără ajutor întru necazuri, izbăveşte-mă din nevoi; nu mă trece cu vederea, Ajutătoarea tuturor.

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat…

Văzând pe Fiul tău Spânzurat pe Lemn, Preacurată Fecioară, sfâşiindu-ţi-se inima ta, ca o Maică strigai: vai mie, cum ai apus, Lumina mea Cea Veşnică!